AIM: startTUE, 09 OCT 2001 22:38:25 GMT

Nakon izbora - institucije sa limitiranim ingerencijama

Priština, 9.10.2001.

Predstojeći izbori za parlament Kosova, koje političke partije često nazivaju nacionalnim, a međunarodni predstavnici ih propagiraju kao izbore nakon kojih će se njihova vlast postepeno preneti na strukture lokalne vlasti, neće ponuditi ništa više od supstancijalne autonomije. To je 'zagarantovano' i usvajanjem Ustavnog okvira za privremenu samoupravu na Kosovu, 15 maja ove godine.

Nakon 17. novembra, za kada su zakazani izbori, Kosovo će imati parlament, predsednika, premijera i devet ministarstava, koji će predstavljati sve zakonodavne i izvršne institucije. Način funkcionisanja ovih organa, uključujući njihove kompetencije i limite, određen je poslednjom Uredbom šefa civilne Misije OUN na Kosovu, Hansa Haekkerupa. Donošenjem ove Uredbe, g. Haekkerup kao da je još jednom želeo da stavi do znanja albanskim liderima i srpskoj predstavnici u Privremenom administrativnom veću da je on glavna istanca na Kosovu i da će to i dalje ostati.

Već duže vreme se oseća opšte nezadovoljstvo zbog načina funkcionisanja i uopšte mandata članova Privremenog administrativnog i tranzicionog veća Kosova. Naime, smatra se da je šef civilne Misije na Kosovu Administrativno veće preobrazio u savetodavni organ, kakav je trebalo da bude Tranziciono veće Kosova, dok bi ovi prvi trebali da verifikuju ili odbijaju predloge ovih drugih. Uvreženo je i mišljenje u javnosti da su članovi Tranzicionog veća (koje se svojevremeno upoređivalo sa svojevrsnim parlamentom), odnosno predstavnici političkih partija, udruženja i pojedinaca svih nacionalnosti, koristili nedeljne susrete za ''izražavanje ličnih frustracija''...

Gledano s ovog aspekta, politički analitičari su zapazili da bi nedostatak glavnih ministarstava u budućoj Vladi Kosova i neograničen autoritet šefa civilne Misije za posledicu imali kopiju prethodnog ''vladanja'' centralnih institucija vlasti. Naime, nije daleko od realnosti da budući parlament, predsednik, premijer i ministri ponovo budu dekor, dakle inferiorni - kao i kopredsedavajući departmana koji su do početka predizborne kampanje funkcionisali u okviru zajedničkih administrativnih struktura.

Jedan od visokih predstavnika Demokratske partije Kosova proistekle iz bivše OVK, Fatmir Limaj, je 3. oktobra, kada je prestalo sa radom Tranziciono veće Kosova (i započela predizborna kampanja) izjavio: ''Želimo da parlament Kosova ničim ne liči na ovo veće, ne zato što se nismo angažovali, već zbog činjenice što ovde niko nije uzimao u obzir naše savete i primedbe''...

A kako će izgledati buduća vlada Kosova?

Oblasti kao što su red i zakon, odbrana i spoljna politika biće u rukama šefa OUN na Kosovu, dok će se 20 departmana (koji su do sada imali po jednog lokalnog i medjunarodnog predstavnika) stopiti u devet novoformiranih ministarstava. Zvaničnici Misije su tvrdili da je ova odluka doneta na osnovu Ustavnog okvira privremene vlasti na Kosovu, mada se u ovom dokumentu nigde ne određuje broj ministarstava i oblasti za koje će ona biti zadužena. Dakle, u njemu nigde ne piše da li će, među ostalima, Kosovo imati ili ne ministarstvo odbrane, policije, ministarstvo pravde ili ministarstvo inostranih poslova...

Upravo je broj i odgovornost za određene sektore budućih ministarstava bilo jedno od pitanja oko kojeg su se ''lomila koplja''. Zatim, Ustavnim okirom nije obuhvaćeno ni pitanje referenduma. Poznavaoci pravnih pitanja su mišljenja da se formiranjem vlada bez četiri pomenuta ministarstava i bez Ustavnog suda Kosova ipak u određenoj meri prejudicira budući politički status Kosova.

Kosovo, prema Uredbi sa kojom se albanski članovi Privremnog administrativnog veća Kosova nisu u potpunosti usaglasili, imaće ministarstvo za privredu i finasije, ministarstvo za trgovinu i industriju, kulturu, omladinu i sport, ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju, ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, ministarstvo zdravlja, zaštite sredine i prostornog planiranja, ministarstvo za transport i veze, ministarstvo za javne službe, i ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Ako se stave na vagu značaj ovih ministarstava sa oblastima koje će ostati u nadležnosti civilnog administratora, onda nije teško zaključiti da će pobednik na ovim izborima biti g. Hans Heakkerup, a da će se političke partije koje budu dobile najveći broj glasova zadovoljiti jer postaju u stvari ''partneri'' šire vladine koalicije sa Haekkerupom koji će držati ključna ministarstva: odbranu, red i zakon i spoljnu politiku. U njegovim kompetencijama ostaju i fiskalna politika kao i ubiranje taksi, imenovanje sudija i javnih tužioca.

Ovakvu raspodelu nadležnosti zvaničnici OUN na Kosovu objašnjavaju ograničenjima koje postavlja Rezolucija 12 44, doneta juna 1999. godine, Rezolucija koja je određivala modalitete privremene uprave na Kosovu od strane međunarodne administracije. Tako se i u donetoj Uredbi o izvršnim strukturama privremene samouprave kaže da ''prema Ustavnom okviru i Rezoluciji 12 44 UNMIK treba da izgradi institucije privremene samouprave, ostavljajući administratoru pozamašan broj kjučnih administrativnih funkcija, kao što su red i zakon, odnosi sa inostranstvom, ubiranje taksi i imenovanje sudija i javnih tužioca''. Navodi se takođe da funkcionisanjem ostalih izvršnih struktura, uključujući ured predsednika, premijera i parlamenta Kosova, ni na koji način ne smeju zadirati ili minirati krajnji autoritet specijalnog izaslanika Generalnog sekretara OUN za implementaciju Rezolucije 12 44 Saveta bezbednosti OUN.

Dakle, šef civilne Misije na Kosovu može da bilo koju odluku koja nije u skladu sa donetim dokumentima proglasi nevažećom, da rešava parlamentarne krize raspuštajući parlament, da smeni predsednika Kosova ili premijera. Radi pukog poređenja, autoritet međunarodnog administratora Kosova može se meriti sa najmanje dve trećine parlamenta Kosova, koje su potrebne za biranje izvršioca ovih funkcija. Dakle, međunarodna administracija na Kosovu se ovim izborima i uspostavljanjem centralnih organa vlasti na neki način rasterećuje od odgovornosti nekih izvršnih funkcija koje nisu toliko značajne u odnosu na političko opredeljenje građana Kosova oko budućeg njegovog statusa.

I ovdašnji pravni eksperti smatraju da nepostojanje četiri - pet glavnih ministarstava u sklopu buduće vlade Kosova prejudicira i definitivno rešenje statusa Kosova i da se u stvari ne tiče samo očuvanja kompetencija specijalnog predstavnika OUN za implementaciju Rezolucije 12 44 Saveta bezbednosti OUN.

Devet ministarstava vlade Kosova obuhvataju gotovo sve funkcije koje su do sada bile u mandatu 20 departmana zajedničkih administrativnih struktura na Kosovu. Zvaničnici UNMIK-a kažu da ovaj reducirani broj predstavlja nastojanje za racionalizaciju ministarstava. U Uredbi se takođe kaže da je ''potrebno izršiti premeštanje i promenu ureda i treba stvoriti sigurnost za novu privremenu Vladu''. U stvari sa ovim obrazloženjem, smatraju politički analitičari, je nekoliko oblasti spojeno u okviru jednog ministarstva...

U vreme osnivanja departmana neki od njih su dodeljeni nekim političkim snagama i pojedincima da bi zadovoljili svoje ambicije. Tako na primer, stvaranje posebnog departmana za omladinu od onog za sport, bio je u stvari rezultat širokogrudosti međunarodnih predstavnika u cilju, kako se tvrdilo, da se oni ućutkaju...

S druge strane, predviđeno je da premijer ima dodatne kompetencije i ured u funkcionalnom smislu, modifikovan i u sklopu kojeg će se vršiti i neke druge funkcije koje možda i ne spadaju u temeljne funkcije tradicionalnih vlada koje se bave poslovima ministarstava. Izvršna funkcija premijera će biti mnogo snažnija i on će biti u direktnoj koordinaciji sa glavnim administratorom kojem će odgovarati za svoj rad jednako kao i parlamentu, a čije dve trećine imaju pravo da ga imenuju i smenjuju. I Uredu predsednika Kosova daje se novi mandat, međutim, ni približan onom funkciji premijera.

U stvari interesantno je da će u sklopu vladinih struktura funkcionisati i nekoliko tzv. izvršnih agencija, kao što je Autoritet za donošenje uredbi u oblasti farmacije, Ured za statistiku, katastarska agencija, kao i izvestan broj drugih, sličnih agencija koje će se osnovati i kojima će rukovoditi međunarodni predstavnici.

Predodređeni sastav izvršnih struktura Kosova koje će se stvarati nakon izbora izgleda da će u velikoj meri degradirati osećanje i ukus glasača za istinsku vrednost slobodnog glasa. Jer, oni kojima građani budu dali glas neće moći da učine mnogo više od onoga što su do sada činili, osim što će se možda moći busati fiktivnim funkcijama.

AIM Priština, Rrahman Pacarizi