AIM: startSAT, 09 NOV 2002 15:41:25 GMT

Genetsko istra=26=23382=3Bivanje

U potrazi za predcima

AIM Skopje=2C 08=2E 11=2E 2002=2E =

Svaki =26=23269=3Bovek=2C pa i narod=2C ponekad po=26=23382=3Beli da sazn= a ko su mu predci=2E =

Jednostavno=2C da bi znao da li da se ponosi njima ili da ih se stidi=2E

I Makedonci=2C =26=23269=3Besto=2C sanjaju o svojim predcima=2E Za inat G= rcima=2C voleli =

bi da to bude Aleksandar Makedonski=2C slavni drevni vojskovo=26=23273=3B= a=2E I kao =

=26=23353=3Bto to obi=26=23269=3Bno biva=2C umesto samih Makedonaca=2C ve= zu izme=26=23273=3Bu njih i =

njihovih slavnih potomaka sada poku=26=23353=3Bava da na=26=23273=3Be nek= o drugi=2E Ono =26=23353=3Bto se =

odavno motalo po glavama pojedinih nau=26=23269=3Bnika u Makedoniji=2C pr= vi je =

poku=26=23353=3Bao da otkrije i kasnije dobro da unov=26=23269=3Bi mladi= britanski =

istra=26=23382=3Biva=26=23269=3B=2C putopisac i avanturista=2C koji iza s= ebe nema ostvaljeno ni =

jedno delo - Metju Leming=2E Uz aminovanje pojedinaca iz doma=26=23263=3B= e nau=26=23269=3Bne =

javnosti=2C koji misle da se mogu ovajditi od eventualnih saznanja do =

kojih =26=23263=3Be se do=26=23263=3Bi=2C Leming je u Makedoniji ve=26=23= 263=3B po=26=23269=3Beo da =93=26=23269=3Beprka=94 po DNK =

=26=23382=3Bitelja pojedinih krajeva ove dr=26=23382=3Bave=2E

Leming je predhodno u Avganistanu=2C ta=26=23269=3Bnije u blizini grada A= i Khanoum=2C =

za koji se veruje da ga je zajedno sa jo=26=23353=3B tri grada izgradio =

Aleksandar Makedonski=2C ve=26=23263=3B sakupio genetski materijal od oko= 200 =

mu=26=23353=3Bkaraca iz severnog Avganistana=2E On veli da je svetla boja= ko=26=23382=3Be i =

plave o=26=23269=3Bi =26=23382=3Bitelja Ai Khanouma oduvek kopkala istra=26= =23382=3Biva=26=23269=3Be=2C navode=26=23263=3Bi ih =

na pomisao da su oni zaista potomci vojnika Aleksandra Makedonskog=2C =

koji su ostali na tlu te zemlje=2E Pri=26=23269=3Bu o =93izgubljenom plem= enu=94 =

Aleksandra Makedonskog prvi je po=26=23269=3Beo da =26=23353=3Biri jo=26=23= 353=3B Marko Polo=2C ali se =

ona sve do danas nau=26=23269=3Bno nije mogla potvrditi=2E Sada=2C sa raz= vojem =

tehnologije genetskog ispitivanja=2C veruje se da =26=23263=3Be nauka mo=26= =23263=3Bi da =

odgovori na pitanje koje kopka Leminga=2C ali=2C pre svega brojne =

Makedonce=2C koji se godinama busaju u grudi da su ba=26=23353=3B oni pot= omci =

drevnih Makedonaca=2E

Leming ka=26=23382=3Be da se genetski materijal uzet od ljudi iz Avganist= ana ve=26=23263=3B =

ispituje u Londonu=2C gde =26=23263=3Be se sa genetskim materijalom priku= pljenim iz =

Gr=26=23269=3Bke i Republike Makedonije=2C uporediti sa genetskim materij= alom =

uzetim od Filipa Drugog Makedonskog=2C oca Aleksandra=2C =26=23269=3Bije = se kosti =

=26=23269=3Buvaju u muzeju u Man=26=23269=3Besteru=2E Ispitivanja=2C navo= dno=2C vr=26=23353=3Bi =

Univerzitetski koled=26=23382=3B u Londonu=2C koji poseduje jednu od najb= oljih =

laboratorija za ispitivanje genetskih uzoraka=2E

Pomenuti britanski istra=26=23382=3Biva=26=23269=3B=2C ili ta=26=23269=3B= nije re=26=23269=3Beno avanturista=2C Metju =

Leming u Makedoniju je doputovao da bi utvrdio da li su dana=26=23353=3Bn= ji =

Makedonci potomci velikog vojskovo=26=23273=3Be Aleksandra Makedonskog=2C= odnosno =

da li dana=26=23353=3Bnji Makedonci u Avganistanu imaju svoje dalje ro=26= =23273=3Bake=2E =

Leming je u Makedoniji sakupljao genetski materijal samo od mu=26=23353=3B= karaca=2C =

jer isklju=26=23269=3Bivo oni u svom DNK imaju hromozom ipsilon=2C pomo=26= =23263=3Bu koga se =

sa velikom dozom sigurnosti mo=26=23382=3Be utvrditi veza me=26=23273=3Bu= ljudima=2E

Leming je u Skoplju kontaktirao sa nekoliko makedonskih stru=26=23269=3Bn= jaka =

koje je ve=26=23263=3B uklju=26=23269=3Bio u svoj projekat=2E Jedan od nj= ih je Mirko Spiroski=2C =

direktor Instituta za imunologiju i humanu genetiku Medicinskog =

fakulteta u Skoplju=2E On ka=26=23382=3Be da su ispitivanja vr=26=23353=3B= ena u ju=26=23382=3Bnom delu =

Makedonije=2C u mestima u kojima nije bilo puno me=26=23353=3Banja naroda= i da =26=23263=3Be =

jedan primerak brisa uzetog iz usta biti poslat u Kraljevski institut =

u London=2C a primerak krvi sa izolovanim DNK =26=23263=3Be biti skladira= n u =

makedonskoj banci za human DNK=2E

Prema dostupnim podacima=2C koji su verovatno zaintrigirali i Leminga=2C = u =

sverenom Avganistanu postoji pleme belog tena i plave boje o=26=23269=3Bi= ju za =

koje se veruje da su potomci naroda Hanza=2E Prva saznanja o ovom narodu =

dolaze od mladog =26=23353=3Bkotskog lekara=2C Dr=2E Maka Karisona=2C koj= i je=2C kada je =

Indija postala britanska kolonija=2C prihvatio da radi kao lekar u =

severnom delu Ka=26=23353=3Bmira=2E U periodu od 1904=2E do 1918=2E godin= e on je =

redovno pose=26=23263=3Bivao mala plemena na ovom podru=26=23269=3Bju=2C = koja su vi=26=23353=3Be ili =

manje bila autonomna=2E Me=26=23273=3Bu njima je bio i narod Hanza=2C =26= =23269=3Biji su se =

pripadnici razlikovali od drugih plemena=2E Naime=2C oni nisu pripadali =

=26=23382=3Butoj rasi=2C ve=26=23263=3B su bili svetlog tena i sa plavim = o=26=23269=3Bima=2C a govorili su =

jezikom koji nije pripadao ni jednoj poznatoj jezi=26=23269=3Bkoj grupi=2E= Svoj =

identitet niz vekove uspeli su da sa=26=23269=3Buvaju samo zato =26=23353= =3Bto su me=26=23273=3Busobno =

sklapali brakove=2E

Da li su Hanze zaista =93izgubljeno pleme=94 Aleksandra Makedonskog=2C u= =

=26=23353=3Bta je prvi poverovao jo=26=23353=3B Marko Polo=2C daleko pre = Metju Leming trebala =

je da otkrije makedonska =93nau=26=23269=3Bna ekspedicija=94=2E Ona se u = septembru =

1997=2Egodine spremala da otputuje u Pakistan da bi dokazala =93veze i =

istorijski kontinuitet=94 sa anti=26=23269=3Bkim Makedoncima=2E Organizat= or =

ovog =93nau=26=23269=3Bnog poduhvata=94 trebao je da bude takozvani Svets= ki =

makedonski kongres iz Skoplja i Udru=26=23382=3Benje =22Anti=26=23269=3Bk= i Makedonci=22=2E Njihova =

namera je bila da pobiju tvrdnje istori=26=23269=3Bara oficijalne Atine d= a su =

Grci pravi i jedini potomci anti=26=23269=3Bkih Makedonaca=2E =26=23352=3B= ta se desilo sa =

tom =93ekspedicijom=94=2C da li je ona uop=26=23353=3Bte otputovala u Pak= istan=2C i ako =

jeste=2C do kakvih rezultata je do=26=23353=3Bla=2C makedonska javnost jo= =26=23353=3B nije =

saznala=2E =

I pre ovog bezuspe=26=23353=3Bnog poku=26=23353=3Baja i drugi iskompleksi= rani Makedonci su =

tra=26=23382=3Bili na=26=23269=3Bina kako bi dokazala svoju vezu sa drevn= im Makedoncima i =

njihovom dr=26=23382=3Bavom=2E Nekima je to i =93polazilo za rukom=94=2C = kao recimo=2C =

1995=2Egodine izvesnom Odiseju K=2EBel=26=23269=3Bevskom=2C predsedniku =22= Prou=26=23269=3Bavanja =

makedonskog i anti=26=23269=3Bkog jezika=22 u Kanadsko-makedonskom Istori= jskom =

dru=26=23353=3Btvu u Torontu=2C koji je do=26=23353=3Bao do =22epohalnog = otkri=26=23263=3Ba=22 da je Homer u =

svojim epovima =22Ilijada=22 i =22Odiseja=22 koristio makedonske re=26=23= 269=3Bi ! =

U petom razredu osnovne =26=23353=3Bkole deca u=26=23269=3Be da je =22osn= iva=26=23269=3B prve makedonske =

dr=26=23382=3Bave bio kralj Perdika I=2C koji je =26=23382=3Biveo od 729 = do 678 godine pre =

na=26=23353=3Be ere=22=2E U ud=26=23382=3Bbeniku istorije pi=26=23353=3Be= da su daleko pre stvaranja prve =

makedonske dr=26=23382=3Bave svoju dr=26=23382=3Bavnu organizaciju imali = Pejonci=2C koji se =

pominju i u poznatom epu =93Ilijada=22 gr=26=23263=3Bkog pesnika Homera=2E= Dodaje se=2C =

medjutim=2C da je Homer =22davao po neki podatak o svim narodima koji su =

=26=23382=3Biveli u to vreme=2C ali da nema nikakvog poimanja Makedonaca=22= =2E

Sastavlja=26=23269=3Bi ud=26=23382=3Bbenika i brojni istori=26=23269=3Bar= i se sla=26=23382=3Bu da su podaci o =

formiranju prve makedonske dr=26=23382=3Bave bazirani na =22raznim nesigu= rnim =

gr=26=23269=3Bkim legendama=22=2C pa je upravo zato =22veoma te=26=23353=3B= ko da se izdvoji ono =

=26=23353=3Bto je realno=2C od mitskog=22=2E Me=26=23273=3Butim=2C validn= ost takvih tvrdnji ne =

priznaje pomenuti Odisej K=2E Bel=26=23269=3Bevski=2C koji je jo=26=23353= =3B pre sedma =

godina =93do=26=23353=3Bao do saznanja=94 da su =22pojedini zapadni nau=26= =23269=3Bnici i =

politi=26=23269=3Bari istinu krili i menjali vi=26=23353=3Be od 200 godin= a zbog =

nacionalisti=26=23269=3Bkih i politi=26=23269=3Bkih interesa i dobiti=22=2E=

Otkrivaju=26=23263=3Bi ono =26=23353=3Bto nije po=26=23353=3Blo za rukom = pravim nau=26=23269=3Bnicima=2C Bel=26=23269=3Bevski =

je ustvrdio da je nakon 12 godina istra=26=23382=3Bivanja re=26=23353=3Bi= o veliki broj =

lingvisti=26=23269=3Bkih problema=2E Najzna=26=23269=3Bajniji je da u Hom= erovim epovima (1=2E000- 800 godina pre Hrista) =22Ilijada=22 i =22Odiseja=22 postoji veliki broj = re=26=23269=3Bi =

koje nisu bile ni gr=26=23269=3Bke=2C ni latinske=2C ve=26=23263=3B maked= onske=2E On tvrdi da =

su =22makedonske re=26=23269=3Bi identifikovane kod Homera deo osnovnog l= eksi=26=23269=3Bkog =

fonda u svakodnevnom =26=23382=3Bivotu makedonskog naroda i danas=2E Kada= se =

uporede sa savremenim makedonskim jezikom vide=26=23263=3Be se postojanje= =

neverovatne sli=26=23269=3Bnosti=2C a u puno slu=26=23269=3Bajeva i potpu= ne identi=26=23269=3Bnosti=22=2E =

Osim toga=2C Bel=26=23269=3Bevski tvrdi da ove Homerove re=26=23263=3Bi p= ripadaju korenu =

ve=26=23263=3Bine re=26=23269=3Bi u savremenom makedonskom jeziku=2E Za t= u svoju smelu tezu on =

nudi i =22dokaz=22=3A uporedne tabele jezika Homera i savremenog makedons= kog =

jezika=2C pa ka=26=23382=3Be da=2C recimo=2C re=26=23269=3B DRAVIKOS zna=26= =23269=3Bi ZDRAVO=2C FOINOS - VINO=2C =

KLAZO - GLASNO=2C MEIS - MESEC=2C MILI - MILI=2C MORTUS - MRTAV=2C PRICIS= - =

PREDCI=2C SVOS -SVOI=2C SUN - SO=2C DOKO MOI - DOKAZ MOJ=2C OSSE - O=26=23= 268=3BI=2C VIDO - VIDI=2C LUDION - LUDO=2C ZALA - =26=23381=3BALI=2C MILI MOI - MILI MOJ=2C= VOLE TAIS - VOLETI=2C VRETA - VERA=2C VIDOR - VODA=2C DRUVO - DRVO=2C MELGO -MLEKO=2C= ZELO - =

=26=23381=3BELEZO=2C OVIS - OVCA=2C AKMON - KAMEN=2E=2E=2E

Kao krunski dokaz postojanja veze izmedju anti=26=23269=3Bkog i savremeno= g =

makedonskog jezika on nudi =22makedonsku re=26=23269=3B DAVER/DEVER =3A B= RAT PO =

ZAKONU=22=2E Obja=26=23353=3Bnjavaju=26=23263=3Bi da dever zna=26=23269=3B= i mladji brat =

mlado=26=23382=3Benje=2C =22istra=26=23382=3Biva=26=23269=3B=22 Bel=26=23= 269=3Bevski tvrdi da ta re=26=23269=3B =22pripada velikom =

grozdu makedonskih re=26=23269=3Bi koje sadr=26=23382=3Be koren VER(A)=2C= a da ju je Homer =

upotrebljavao kao DAFER ili DAVER=2E

Epohalna =22nau=26=23269=3Bna=22 otkri=26=23263=3Ba Bel=26=23269=3Bevskog= nisu privukla bog zna kakvu =

pa=26=23382=3Bnju istori=26=23269=3Bara i makedonske javnosti=2E I razuml= jivo=2E =26=23268=3Bovek ne treba =

da bude lingvista da bi uo=26=23269=3Bio da se re=26=23269=3Bi koje je iz= Homerovog jezika =

izvadio pomenuti =22istra=26=23382=3Biva=26=23269=3B=22 upotrebljavaju i = u srpskom=2C i u =

bosanskom=2C i u hrvatskom=2C bugarskom i mnogim drugim slovenskim =

jezicima=2E Takvu sudbinu =26=23263=3Be verovatno do=26=23382=3Biveti i =93= nau=26=23269=3Bna=94 istra=26=23382=3Bivanja =

mladog britanskog avanturiste Metju Leminga=2E

=23 DU=26=23352=3BAN JOKSI=26=23262=3B